Project Description

Op expeditie

De aanpak van Expeditie Onderstroom verloopt volgens een format. Achtereenvolgens doorlopen we eerst de Analyse-fase, daarna volgt de beschrijving van de Value Case, om na het Trainen van interne ambassadeurs binnen uw organisatie over te gaan tot de Expeditie zelf: het veranderproces.

Op expeditie – stap 1: Analyse

Als organisatie stelt u zich bepaalde doelen. Niet altijd blijken medewerkers datgene te doen wat de organisatie zich heeft voorgenomen. Uw medewerkers hebben een bepaald beeld van de positie die uw organisatie momenteel inneemt. Op basis van dat beeld zijn zij al dan niet bereidwillig om mee te gaan in een voorgenomen verandering. Wij noemen dit de onderstroom

Bij Expeditie Onderstroom zien wij gedrag van mensen als een beweging in drie fases.

  1. Datgene wat je klaarzet (of wat klaarstaat) voordat gedrag tot stand komt. Wij noemen dat de ‘aanzet tot gedrag’. Die aanzet valt uiteen in de vaardigheden die iemand bezit, de randvoorwaarden die hem geboden worden en de intrinsieke motivatie die iemand in zich heeft.
  2. Het gedrag zelf. In feite datgene wat je concreet van iemand verlangt.;
  3. De consequentie op gedrag. Wij noemen dit het ‘gevolg’ op gedrag. Gevolgen als ‘waardering’, ‘dwang’, ‘straf’ of ‘boete’ gaan gepaard met bepaalde emoties. Of gedrag wordt herhaald, hangt af van wat men ervaart.

Wil je als organisatie een verandering laten ontstaan, dan dient de aanzet tot gedrag dus zo goed mogelijk te worden vormgegeven, dient het gedrag concreet te zijn beschreven en dienen de juiste consequenties te volgen indien medewerkers zich op een constructieve wijze gedragen. Dan resteert nog het aspect ‘teams’. Want niet ieder team functioneert ook daadwerkelijk als een team. Soms is een team meer een genootschap, dan een team. Of is er eerder sprake van een coalitie. Ook deze aspecten zijn van belang om vast te stellen, alvorens je een verandering van gedrag en cultuur tot stand kunt brengen.

Tijdens de eerste stap, de Analyse, brengen we teams in kaart. Worden individuele medewerkers op de juiste wijze gefaciliteerd en hebben ze alle vaardigheden in huis om datgene te doen wat van ze wordt verlangd? Wat zijn de ervaren consequenties uit het verleden? Zijn er emoties bij personen of binnen het team als geheel die een verandering in de weg staan? Daarnaast brengen we in kaart op welke wijze het team functioneert en bepalen mede daarop de aanpak over hoe dat te kantelen. We kijken dus eerst terug, voordat we een verandering op een effectieve wijze laten landen binnen de organisatie. Een overzicht over wat is en wat zou kunnen zijn, beschrijven we vervolgens in stap 2: de Value Case.

Op expeditie – stap 2: Value Case

“Cultuur… Gedrag… Hoe concreet wordt het nu eigenlijk allemaal?” Het is een vraag die ons met regelmaat wordt gesteld. Het antwoord luidt: zeer concreet. Meetbaar concreet zelfs.

Nadat de Analyse afgerond is, zetten wij onze bevindingen om in een Value Case, wat ons betreft de opvolger van de Business Case. Verandertrajecten van Expeditie Onderstroom dienen van toegevoegde waarde te zijn voor organisaties. Ondanks dat gedrag en cultuur ongrijpbare fenomenen lijken, kunnen we wel degelijk concretiseren wat voor waarde we toevoegen aan organisaties. Er is dus altijd sprake van een meetbaar resultaat: een afname van het verzuim, een toename van de omzet, een afname van het aantal klachten of bijvoorbeeld een stijging van de waardering door klanten.

De Value Case hangt samen met het gedrag zelf. Wat vraag je nu precies van medewerkers? Het concreet maken van gedrag maakt het meetbaar. Koppelen we de juiste doelen aan het gedrag, dan zien we in de praktijk dat met het juiste gedrag, ook het doel bereikt wordt. We leggen hier nader uit (link naar ‘Hoe wij prestaties verbeteren’) hoe wij naar presteren kijken. Het proces van meetbaar beter presteren is overigens geen kennis die wij voor onszelf houden. Binnen de opleiding tot gedragscoach begeleiden wij uw medewerkers om dit zelf vorm te kunnen geven.

De Value Case stellen wij op in samenspraak met u als opdrachtgever. Onderdelen van de Value Case zijn:

  1. een evaluatie van de aanzet tot gedrag in teams en bij individuele medewerkers;
  2. specificatie van concreet gewenst gedrag;
  3. het in stelling brengen van de juiste consequenties op gedrag.

Na vaststelling van wat we willen realiseren, wordt het tijd om de personen die het moeten gaan doen op te leiden. Tijd voor stap 3: Training.

Op expeditie – stap 3: Training

Dit is een cruciale stap. Het proces van blijvende (duurzame) verandering mag volgens ons namelijk niet afhangen van de aanwezigheid van onze partij. Voordat de Expeditie binnen uw organisatie definitief in gang wordt gezet, werken we alvast graag mee aan onze eigen vervangbaarheid.

Binnen stap 3 trainen we een aantal van uw eigen medewerkers in het beïnvloeden van gedrag en cultuur. Deze interne ambassadeurs zijn vervolgens ook tijdens de Expeditie en na afronding van onze interventies in staat om het veranderproces aan te jagen. Anders gezegd: wij benutten de eigen kracht binnen uw organisatie. In deze opleiding (link naar Partnership met de VU) delen we onze kennis en ervaringen. Het onderwijs neemt een aantal dagdelen in beslag en gaat gepaard met praktische toepassingen. In samenwerking met uw medewerkers zet onze Gids de Expeditie in gang en wordt de Value Case vormgegeven. Daarmee wordt het nu tijd voor stap 4: de Expeditie zelf.

Op expeditie – stap 4: De daadwerkelijke Expeditie

In stap 1 achterhaalden we de verborgen talenten binnen uw teams. Vervolgens hebben we deze informatie tijdens stap 2 omgezet in een meetbare Value Case. In stap 3 leidden we een aantal interne ambassadeurs op om de verandering van binnenuit te kunnen aanjagen. Nu is het tijd voor de implementatie van de Value Case: de Expeditie zelf.

Net als bij een real-life expeditie, zal de groep als geheel de tocht moeten volbrengen. Dit doen zij onder begeleiding van een Gids, en zo zijn wij onze accounthouders ook gaan noemen. De Gids van Expeditie Onderstroom is een ervaren veranderkundige (Zie: Wie we zijn) die in samenwerking met uw medewerkers een veranderteam vormt. Deze medewerkers zijn net als de Gids getraind in de principes van de toegepaste gedragsanalyse en hebben tot taak om de Value Case te implementeren.

De rol van de Gids is die van accounthouder. Hij of zij is verantwoordelijk voor de Value Case en functioneert als aanjager, vraagbaak, ervaringsdeskundige, verbinder en sparringpartner tegelijkertijd. Tijdens dit proces communiceert de Gids met regelmaat over het verloop van het veranderproces. Daarnaast is het meetbare resultaat van de Value Case inzichtelijk voor onze opdrachtgever én voor de teams en individuele medewerkers. Hoe meer ervaring uw medewerkers opdoen met het veranderproces, hoe meer de Gids zich terug kan trekken uit het proces. Met als uiteindelijk doel het overdragen van de verandering aan uw organisatie. Zo maken we onszelf uiteindelijk overbodig en is uw organisatie goed toegerust om de verandering in stand te houden. Ook als we vertrokken zijn.